جیغ
۱۳۸۲ بهمن ۱۵, چهارشنبه
دلم نميخواد برگردم سر کلاس
دلم نميخواد برگردم خونه
دلم نميخواد برگردم به هيچ قبرستوني
دلم نميخواد هزار سالم برگردم ايران
دلم ميخواد گم شم
دلم ميخواد دنيا اينقدر کوچيک نبود
Links to this post:
ایجاد یک پیوند